Polityka prywatności 

Polityka prywatności

Poniżej znajdą  Państwo wszystkie informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Serwis internetowy nalesie.pl

DEFINICJE

 1. Administrator/Administrator Danych Osobowych – Magdalena  Dąbrowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Nalesie Magdalena Dąbrowska, Dudowizna 32 F, O7-308 Poręba, NIP: 7221491804 , REGON: 389305040.
 2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Serwis/Serwis Internetowy – Serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem: nalesie.pl
 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce prywatności .

PRZETWARZANIE DANYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU

 1. Dane osobowe są pozyskiwane bezpośrednio od Państwa. Informacje uzyskujemy poprzez wypełnienie przez Państwa formularza rezerwacyjnego oraz poprzez kontakt z nami za pomocą danych ujawnionych w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO jest Magdalena  Dąbrowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Nalesie Magdalena Dąbrowska, Dudowizna 32 F, O7-308 Poręba, NIP:7221491804,REGON:389305040.
 3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Administratorem poprzez e-mail: nalesie21@gmail.com

CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W SERWISIE

 1. Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności przetwarzamy Państwa dane osobowe w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdziecie Państwo wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi:

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

Dokonania wyceny usługi, rezerwacji usługi, oraz wykonania usługi.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

Kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi.

Rozpatrzenia reklamacji.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy oraz art. 6 ust. 1 lit c RODO, obowiązek wynika z przepisów prawa.

Wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z przepisu prawa.

Zapewnienia bezpieczeństwa gościom.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest zapewnienia wszelkim osobom przebywającym na terenie obiektu bezpieczeństwa).Dane z monitoringu są usuwane maksymalnie po 14 dniach od daty ich rejestracji.

Tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO.

Przepisy RODO nakładają na nas określone obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności. W przypadku gdy zgłosi Państwo np. sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych, musimy wiedzieć, wobec kogo nie stosować marketingu bezpośredniego. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa(przepisy zawarte w RODO) ; oraz , art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO).

Administrowania Serwisem Internetowym.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes związany z administrowaniem Serwisem.

Korespondencji mailowej.

Przekazujecie nam Państwo swój adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości.  Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać z nami kontakt. Dane Państwa są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z nami, a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda Państwa  wynikająca z zainicjowania kontaktu. Dane Państwa będą przetwarzane także po zakończeniu kontaktu . Podstawą prawną takiego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości, art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Wysłania wiadomości poprzez formularz rezerwacyjny umieszczony w Serwisie internetowym.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (przetwarzanie niezbędne jest do podjęcia działań przed zawarciem umowy).Dane osobowe jakie zbieramy przez formularz rezerwacyjny to imię, nazwisko, adresu e-mail, numer IP oraz treść wiadomości w celu umówienia  rezerwacji pobytu. Jeśli dojdzie do zawarcia umowy, Państwa dane będą przetwarzana zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji umowy. Będziemy przetwarzać dane osobowe przez okres obowiązywania naszej umowy. Jednakże, maksymalny okres nie będzie wynosić dłużej niż terminy przedawnienia roszczeń wynikające z przepisów prawa.

Prowadzenie fanpage na portalu społecznościowym Facebook.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na prawnie uzasadnionym interesie Administratora w związku z prowadzeniem bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez Facebook, w tym Messenger oraz prowadzenie innych działań marketingowych.
Dane mogą być współadministrowane przez Administratora i Facebook.

Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na prawnie uzasadnionym interesie Administratora, w tym przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku ze świadczeniem usług.

Archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na realizacji prawnie uzasadnionym interesie Administratora, w tym wypadku na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów.

Zamieszczania przez Użytkownika opinii o usługach Administratora.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnej zgody.

Badania satysfakcji z oferowanych usług.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora obiektu jest poznanie opinii klientów na temat świadczonych usług, aby dostosować je do potrzeb i oczekiwań zainteresowanych).

Prowadzenie działań marketingowych wobec osób, które zgodziły się na otrzymywanie informacji handlowych Administratora za pomocą poczty elektronicznej.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych, którym jest prowadzenie działań marketingowych wobec osób tym zainteresowanych, w drodze przekazywania informacji handlowych o produktach i usługach Administratora, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, oraz na podstawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgoda).

Okresy przechowywania danych wskazane w latach liczone są na koniec każdego roku w których nastąpiło rozpoczęcie przetwarzania danych. Ma to na celu usprawnienie procesu przetwarzania i zarządzania danymi.

UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH 

RODO przyznaje Państwu następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych, na tej podstawie Administrator przekazuje osobie fizycznej zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym są ujawniane, i planowanym terminie usunięcia danych;
 • prawo uzyskania kopii danych, na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych dotyczących osoby fizycznej zgłaszającej żądanie;
 • prawo do sprostowania danych osobowych, na tej podstawie Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne;
 • prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym, na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w razie zgłoszenia takiego żądania Administrator zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych z wyjątkiem operacji, na które wyraził zgodę Podmiot danych, oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nieustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, Podmiot danych może w każdym momencie sprzeciwić się, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych albo ze względów związanych z ochroną mienia); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
 • prawo do przenoszenia danych, na tej podstawie w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi, jednakże pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również wskazanego podmiotu;
 • Prawo do wycofania zgody, jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, Podmiot danych ma prawo wycofać ją w dowolnym momencie, co jednak nie pływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 1. Informujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Państwu ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 2. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Państwa szczególną sytuacją. Musicie Państwo jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Ponadto w każdej chwili możecie Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
 2. Swoje uprawnienia może Państwo zrealizować w następujący sposób : wysyłając e-mail na adres: nalesie21@gmail.com lub na adres: Dudowizna 32 F, O7-308 Poręba.
 3. Aby nie dopuścić do naruszenia praw lub wolności spowodowanej naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych informujemy, że nie będę realizować żadnych uprawnienia wynikających z art. 15-21 RODO w rozmowie telefonicznej.
 4. Macie Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznacie, że przetwarzanie przez Administratora danych narusza przepisy prawa.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju wykonania zawartej umowy i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi , do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

WYMÓG PODANIA DANYCH I KONSEKWEKCJA NIE PODANIA

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Państwa decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Państwa oczekiwania w zakresie korzystania z usług.
 2. Abyście mogli Państwo otrzymać fakturę za usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym, bez tego nie jesteśmy w stanie prawidłowo wystawić faktury.
 3. Aby móc się skontaktować z Państwem telefonicznie w sprawach związanych z realizacją usługi, konieczne jest podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail, bez tego nie jesteśmy w stanie nawiązać kontaktu telefonicznego, lub wysłać potwierdzenia rezerwacji.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym, że konieczne w celu skorzystanie z oferowanych przez nas usług. Konsekwencja niepodania tych danych będzie brak możliwości skorzystania z usług Administratora danych.

PROFILOWANIE

 1. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

KATEGORIA ODBIORCÓW

 1. W związku z prowadzoną działalnością Administrator będzie ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów, jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych;
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, podwykonawcom;
 • bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
 • podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne w zakresie niezbędnym do zapewnienia realizacji obowiązków prawnych lub ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
 1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych współpracowników.
 2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

 1. Państwa dane mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, i jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez:
 • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,
 • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,
 • lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Użytkownik wyraził zgodę.
 1. Z uwagi na korzystanie z usług Facebooka, Państwa dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo).Facebook stosują mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe klauzule umowne. Obecnie usługi oferowane przez Facebook dostarczane są głównie przez podmioty znajdujące się w Unii Europejskiej.
 2. Zachęcamy do zapoznania się ze wskazaną poniżej polityką. W ten sposób będziecie Państwo bardziej świadomi jak Facebook wykorzystują dane osobowe i w jaki sposób można na to wpłynąć: Facebook-https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,

DZIAŁALNOŚĆ W SOCIAL MEDIACH FACEBOOK

 1. Administrator danych posiada publiczny profil na portalu społecznościowym Facebook. W związku z tym przetwarzamy dane, które pozostawiają osoby odwiedzające nasz profil (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe). Dane osobowe takich osób są przetwarzane w celu umożliwienia im aktywności na profilu, w celu efektywnego prowadzenia profilu, poprzez przedstawianie Użytkownikom portalu informacji o naszych usługach, w celach statystycznych i analitycznych oraz w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w social media jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki oraz poprawianiu jakości świadczonych usług, a w razie takiej konieczności – na dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami.

PLIKI COOKIES

 1. Pliki cookies (tzw. Ciasteczka) to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu końcowym, np. na komputerze, tablecie, smartfonie, wtedy , gdy korzystasz z naszego Serwisu.
 1. Nasz Serwis internetowy korzysta wyłącznie z plików cookis tzw. plików niezbędnych, aby poprawić Państwa wrażenia podczas przeglądania witryny. Pliki niezbędne mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookis nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

WTYCZKI MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

 1. W naszym Serwisie używana jest wtyczka społecznościowa, zwany dalej wtyczką, udostępniona przez serwis społecznościowy Facebook.
 2. Wyświetlając Serwis internetowy zawierającą wtyczkę danego serwisu społecznościowego, Państwa przeglądarka przesyła do administratora tego serwisu społecznościowego informację o odwiedzinach. Ponieważ wtyczka jest fragmentem serwisu społecznościowego wbudowanym w naszą stronę, przeglądarka wysyła informację o żądaniu pobrania zawartości danego serwisu społecznościowego na naszą stronę.
 3. Wtyczki gromadzą pewne informacje na Państwa temat, takie jak identyfikator użytkownika, odwiedzana witryna, data i godzina oraz inne informacje dotyczące przeglądarki internetowej.
 4. Administrator serwisu społecznościowego wykorzystują część tych informacji, aby personalizować warunki oglądania naszej strony. Na przykład, gdy odwiedzacie Państwo stronę z przyciskiem „Lubię to”, administrator serwisu społecznościowego potrzebuje informacji, kim jesteś, aby pokazać Państwu, którzy z państwa znajomych również lubią naszą stronę.
 5. Informacje gromadzone przez wtyczki mogą być również wykorzystywane przez administratorów serwisów społecznościowych w ich własnych celach, takich jak np. doskonalenie własnych produktów, tworzenie profili użytkowników, analiza i optymalizacja własnych działań, targetowanie reklam. Nie mamy realnego wpływu na to, w jaki sposób informacje gromadzone przez wtyczki są następnie wykorzystywane przez administratorów serwisów społecznościowych. Szczegółów w tym zakresie należy szukać w regulaminach i politykach prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych. W naszym wypadku, Facebooka: https://www.facebook.com/policy.php
 6. Wtyczki serwisów społecznościowych gromadzą i przekazują informacje do administratorów tych serwisów nawet wtedy, gdy przeglądacie Państwo nasz Serwis nie będąc zalogowanym do swojego konta w serwisie społecznościowym. Wtedy jednak przeglądarka wysyła bardziej ograniczony zestaw informacji.
 7. Jeśli zalogujecie się Państwo do jednego z serwisów społecznościowych, to administrator serwisu będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę w naszym Serwisie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym.
 8. Jeśli nie chcecie Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin w naszym Serwisie bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie należy wylogować się z tego serwisu. Można również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów.
 9. Ponadto, korzystanie z niektórych wtyczek może wiązać się z publikowaniem określonych informacji w ramach Państwa profili społecznościowych. Przykładowo, informacje o kliknięciach w przycisk „Lubię to” mogą być dostępne na Państwa osi czasu na Facebooku. Oczywiście, jeżeli udostępniacie Państwo jakieś treści w swoich social media z wykorzystaniem wtyczki osadzonych w naszym Serwisie, to udostępnienie to w sposób naturalny będzie widoczne w Państwa profilu.

LOGI SERWERA

 1. Korzystanie z Serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje jest strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z którego korzystasz.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.
 4. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI:

 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 2. Aktualna wersja polityki obowiązuje od dnia 13 lipca 2021 r.