Regulamin pobytu
w domku Nalesie

& 1

Rezerwacji można dokonać telefonicznie lub przez adres e-mail. Potwierdzenie rezerwacji stanowi przelew zadatku na konto w wysokości 30% wartości pobytu. Zadatek powinien zostać wpłacony w ciągu 24 godzin od otrzymania potwierdzenia rezerwacji na adres e-mail osoby rezerwującej. Brak wpłaty zadatku w terminie określonym powyżej powoduje anulowanie rezerwacji.

Cena pobytu jest zgodna z cennikiem znajdującym się na stronie www.nalesie.pl. Wpłata zadatku za pobyt jest równoważna z zaakceptowaniem przez najemców niniejszego regulaminu. W przypadku odwołania pobytu, zadatek nie podlega zwrotowi. Pozostała część wynagrodzenia za pobyt należy wpłacić przelewem przed zakwaterowaniem lub gotówką/kartą płatniczą w dniu zakwaterowania. Skrócenie pobytu przez najemcę nie powoduje zwrotu wynagrodzenia za okres niewykorzystany. W trakcie zakwaterowania nastąpi podpisanie umowy najmu z głównym najemcą. Wzór umowy najmu znajduje się na stronie www.nalesie.pl.

Nr konta do dokonywania wpłat: 19 1020 3802 0000 1102 0268 4108

& 2

Czas pobytu najemców w Domku Nalesie jest liczony jako ilość dób pobytu. Doba rozpoczyna się o godzinie 16:00 i kończy o godzinie 11:00 dnia następnego. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu ponad okres wskazany w rezerwacji, jeśli nie koliduje to z rezerwacją innych najemców.

& 3

W trakcie przyjazdu każdy najemca jest obowiązany okazać dane z dowodu osobistego w celu ich rejestracji na potrzeby zakwaterowania. W przypadku nieokazania dowodu tożsamości rezerwacja jest automatycznie anulowana, a wpłacony zadatek nie zostanie zwrócony.

Właściciele obiektu Domek Nalesie mogą odmówić zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz zachowujących się w sposób wulgarny i agresywny.

& 4

Po przyjeździe najemcy otrzymują jeden komplet kluczy do drzwi wejściowych budynku mieszkalnego, pilot do bramy wjazdowej oraz klucz bezstykowy do furtki. Zgubienie któregoś z wymienionych narzędzi dostępowych spowoduje naliczenie dodatkowej opłaty zgodnie z tabelą umieszczoną w dalszej części niniejszego regulaminu.

& 5

Po przyjeździe najemca jest zobowiązany do zapłaty kaucji w wysokości 500,- PLN na wypadek potencjalnych zniszczeń. Przed wpłaceniem kaucji najemca ma prawo dokonać oględzin obiektu oraz wskazać potencjalne, istniejące zniszczenia. Najemca jest zobowiązany pozostawić obiekt w stanie nienaruszonym. Wszelkie zniszczenia powyżej wartości wpłaconej kaucji będą rozliczane zgodnie z tabelą zniszczeń zamieszczoną w dalszej części regulaminu lub zgodnie z faktycznymi kosztami poniesionymi na naprawę. Kaucja zostanie zwrócona najemcy w dniu wyjazdu po stwierdzeniu braku zaistnienia zniszczeń.

& 6

Obecność zwierząt na terenie obiektu Domek Nalesie jest dopuszczona po wcześniejszym uzgodnieniu.

& 7

Obiekt Domek Nalesie jest ogrodzony oraz monitorowany za pomocą kamer wizyjnych na zewnątrz.

& 8

Do dyspozycji najemców obiektu Domek Nalesie jest parking na trzy samochody. Parking nie jest strzeżony. Właściciele obiektu Domek Nalesie nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawione na parkingu samochody oraz pozostawione w nich mienie materialne.

& 9

Na terenie obiektu Domek Nalesie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22:00-8:00. Zachowanie najemców korzystających z obiektu „Domek Nalesie” nie powinno zakłócać spokoju osób mieszkających w najbliższym sąsiedztwie. Najemcy naruszający tę zasadę podlegają nakazowi opuszczenia obiektu bez możliwości zwrotu zapłaty za cały okres pobytu.

& 10

Dla zachowania zasad ekologii i ochrony środowiska na terenie obiektu Domek Nalesie istnieje obowiązek segregacji śmieci. Posegregowane śmieci należy wyrzucać do oznaczonych śmietników umieszczonych w wiacie na terenie obiektu.

& 11

Za bezpieczeństwo dzieci oraz osób nieletnich na terenie obiektu Domek Nalesie odpowiadają rodzice lub dorośli opiekunowie.

& 12

Najemcy obiektu Domek Nalesie posiadają nieograniczony dostęp do sauny. Obsługę sauny należy prowadzić zgodnie z instrukcją. Instrukcja zostanie przekazana do zapoznania się w dniu przyjazdu najemcy. Należy zwracać szczególną uwagę na zachowanie właściwej higieny. Należy siadać, opierać się oraz stawać na ręcznikach. Po zakończeniu korzystania z sauny należy wyłączyć podgrzewanie kabiny ze względów ekonomicznych oraz ekologicznych. Osoby przed ukończeniem 18 roku życia mogą korzystać z sauny pod nadzorem rodziców lub dorosłych opiekunów. Osoby posiadające przeciwskazania zdrowotne oraz pod wpływem alkoholu nie mogą korzystać z sauny. Właściciele Domku Nalesie nie ponoszą odpowiedzialności za utratę zdrowia i życia najemców, które mogą nastąpić w wyniku działania wysokiej temperatury w saunie.

& 13

Najemcy obiektu Domek Nalesie posiadają nieograniczony dostęp do basenu kąpielowego w okresie wiosenno-letnim. Podczas korzystania z basenu należy zachować szczególną ostrożność ze względu na fakt, iż głębokość basenu wynosi ponad 1,5 metra. Skoki do wody są kategorycznie zabronione. Należy zachować szczególną ostrożność podczas wchodzenia i wychodzenia z basenu. Osoby przed ukończeniem 18 roku życia mogą korzystać z basenu pod nadzorem rodziców lub dorosłych opiekunów. Osoby posiadające przeciwskazania zdrowotne oraz pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie mogą korzystać z basenu. Właściciele Domku Nalesie nie ponoszą odpowiedzialności za utratę zdrowia i życia osób, które mogą nastąpić w wyniku korzystania za basenu.

& 14

Dzieci najemców obiektu Domek Nalesie posiadają nieograniczony dostęp do placu zabaw składającego się z domku, oraz podwójnej huśtawki. Podczas korzystania z placu zabaw dzieci muszą się znajdować pod nadzorem dorosłych opiekunów. Właściciele Domku Nalesie nie ponoszą odpowiedzialności za utratę zdrowia i życia osób, które mogą nastąpić w wyniku korzystania z placu zabaw dla dzieci.

& 15

Najemcy obiektu Domek Nalesie posiadają nieograniczony dostęp do wiaty grillowej. Drewno opałowe jest wliczone w cenę pobytu. Wiata grillowa posiada otwarte palenisko, którego obsługa wymaga zachowania szczególnej ostrożności. Właściciele Domku Nalesie nie ponoszą odpowiedzialności za utratę zdrowia i życia osób, które mogą nastąpić w wyniku obsługi paleniska wiaty grillowej. Na terenie obiektu, poza wiatą grillową istnieje zakaz palenia ognisk oraz używania otwartego ognia.

& 16

Najemcy obiektu Domek Nalesie mogą samodzielnie palić drewnem w kominku. Drewno jest wliczone w cenę pobytu. Palenie w kominku należy prowadzić zgodnie z instrukcją obsługi kominka. Instrukcja zostanie przekazana do zapoznania się w dniu przyjazdu najemcy. W żadnym wypadku nie należy pozostawiać otwartego ognia w palenisku bez nadzoru. Najemcy są zobowiązani do pokrycia wszelkich strat spowodowanych eksploatacją kominka nie zgodną z instrukcją obsługi. Właściciele Domku Nalesie nie ponoszą odpowiedzialności za utratę zdrowia i życia osób, które mogą nastąpić w wyniku obsługi paleniska kominka.

& 17

Dom mieszkalny oraz wiata grillowa obiektu Domek Nalesie są konstrukcji drewnianej, zatem należy zachować szczególną ostrożność oraz stosować się do zasad ochrony przeciw pożarowej. W domu mieszkalnym znajduje się gaśnica proszkowa. Lokalizacja gaśnicy zostanie wskazana dla najemcy w dniu przybycia. Sprzęt AGD i pozostałe wyposażenie obiektu Domek Nalesie powinny być eksploatowane zgodnie z przeznaczeniem przy zastosowaniu ogólnych zasad BHP

& 18

Wszelkie awarie techniczne zaistniałe w obiekcie Domek Nalesie należy bezzwłocznie zgłosić właścicielom. Awarie będą usuwane na bieżąco pod warunkiem dostępności części zamiennych oraz specjalistów branżowych. Właściciele obiektu Domek Nalesie nie ponoszą odpowiedzialności za niedogodności spowodowane brakiem dostaw mediów od niezależnych dostawców. Istnieje kategoryczny zakaz dokonywania jakichkolwiek napraw przez najemców obiektu Domek Nalesie. Nie wolno otwierać rozdzielni elektrycznych oraz szaf systemów sterowania i monitoringu.

& 19

Obiekt nie może być udostępniany osobom trzecim. Tylko osoby zgłoszone w trakcie rezerwacji mogą korzystać z obiektu Domek Nalesie. W obiekcie istnieje zakaz organizacji imprez okolicznościowych takich jak wieczory panieńskie, kawalerskie itp.

& 20

Wewnątrz domu mieszkalnego obiektu Domek Nalesie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, kadzidełek itp.

& 21

Właściciele obiektu Domek Nalesie nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie przedmioty wartościowe pozostawione przez najemców na terenie obiektu.

& 22

Obiekt Domek Nalesie jest posprzątany przed przybyciem najemcy i w stanie ogólnego porządku powinien być pozostawiony przed wyjazdem najemców (naczynia umyte w zmywarce, usunięte produkty z lodówki, przedmioty odstawione w miejsce przechowywania itp.). Brak posprzątania obiektu skutkować będzie potrąceniem kwoty z kaucji na poczet sprzątania w wysokości 100,- PLN.

& 23

Za dewastację obiektu powodującą konieczność wymiany wyposażenia oraz wykonania napraw najemcy będą obciążani opłatami równoważnymi kosztom poniesionym na naprawy oraz obsługi naprawy. Dodatkowo najemcy będą obciążeni kosztami wynikłymi z faktów określonych w tabeli poniżej:

Zgubienie kluczy do drzwi wejściowych

100,- PLN

Zgubienie pilota do bramy

100,- PLN

Zgubienie klucza bez-stykowego do furtki

100,- PLN

Zanieczyszczenie basenu ciałami i płynami obcymi oraz wydzielinami ustrojowymi

3 000,- PLN

Zanieczyszczenie sauny ciałami i płynami obcymi wydzielinami ustrojowymi

1 500,- PLN

Zanieczyszczenie sofy, pościli oraz materacy płynami obcymi wydzielinami ustrojowymi

1 000,- PLN

& 24

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych

& 25

Zapisy regulaminu obowiązują od 01.07.2021. Każda osoba korzystająca z obiektu Domek Nalesie jest zobowiązana do zapoznania się i przestrzegania zapisów regulaminu. Brak znajomości zapisów regulaminu nie zwalnia z ich przestrzegania. Regulamin jest dostępny do wglądu w obiekcie Domek Nalesie oraz na stronie internetowej www.nalesie.pl. Wszelkie zmiany zapisów w regulaminie będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej www.nalesie.pl.

PLIKI DO POBRANIA